Byggeveileder for Sokn Camping

Dette dokumentet inneholder regler og veiledning for alt byggverk som oppføres på parseller hos Sokn Camping. Brytes noen av reglene i denne veilederen må det regnes med at byggverket rives. Er du i tvil om reglene? Ta kontakt før du setter i gang arbeidet.

Last ned PDF-versjon av byggeveilederen her

Branntekniske avstandskrav
Det skal være en 3 meter sone mellom alle parseller. Denne sonen skal fungere som en brannsone. Dette gjelder både ovenfor, ved siden og nedenfor parsellen. I denne brannsonen er det tillatt å ha terrasse, men ingen deler av terrassen må overstige 50 cm.

Sonen som hver enkelt må forholde seg til er den rødstripete sonen (brannsonen) i illustrasjonen nedenfor. Det må være 1,5m til nabotomt målt fra siden og 3 meter til nabotomt på nedsiden.

Branntekniske avstandskrav er gjeldene for alle faste installasjoner med høyde som overstiger 50 cm. Dette gjelder også campingvognen.

Tretelt
Definisjonen av et tretelt er en trekonstruksjon med 4 (eller 3, hvis tretelt er bygget inntil vogn) vegger som er konstruert for varig opphold. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å bygge tretelt. Dersom du har et eksisterende tretelt er det heller ikke tillatt å utvide dette. Hvis eksisterende tretelt har behov for utbedring anbefaler vi på det sterkeste at du heller anskaffer et Isocamp fortelt.

Isocamp
Oppsett av Isocamp er tillatt men som alt annet byggverk er det krav om å sende inn en søknad. Maksimal størrelse på Isocamp er 25 m²

Branntekniske avstandskrav er gjeldene for Isocamp. Det betyr at det skal være minst 3 meter mellom Isocamp og nærmeste byggverk på nabotomt (som har en høyde på over 0,5 meter). Dersom Iscoamp grenser mot ikke utbygd areal på nabotomt er det mulig å bygge nærmere enn 1,5m inn mot nabotomt, men dette må avklares med nabo og du er heller ikke sikret at en eventuell ny nabo tillater det.

Hagestue / «levegg med tak»
Definisjonen på hagestue / «levegg med tak» er et selvstendig byggverk med tak, og med minimum én side som er åpen. Den kan bestå av maksimalt to vegger, og mønehøyde må ikke overskride høyde på vogn eller isocamp. Der det passer kan den plasseres slik at side på vogn eller isocamp utgjør en tredje vegg.

Maksimal størrelse (takflate) på hagestue / «levegg med tak» er 12 m² pr. parsell.


Området markert i rødt illustrerer brannsonen hvor det ikke er tillatt med byggverk med høyde på over 0,50 cm

Bod
Oppsett av bod er tillatt. Maksimal størrelse er 3 m². Høyde kan ikke overstige høyde på vogn. Brannktekniske avstandskrav er gjeldene og søknad må sendes inn før bygging kan startes.

Terrasse
Bygging av terrasse på barmark er tillatt og krever ikke søknad. Terasse som er forhøyet og ligger mer enn 50 cm over terrenget må ha 3 meter avstand til byggverk (med høyde over 50 cm) på nabotomt.

Levegg
Definisjonen av levegg er en tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende. Maksimal høyde på levegg er 1.8 meter. Levegg over 1.8 meter må ha en avstand til nedre nabogrense på minimum 3 meter og 1.5 meter til sidegrensen.

Vann og avløp
Det er kun husvogntomter på felt 2 som har innlagt vann og avløp. All tilkobling til vann og avløp utover dette kan ikke godkjennes av Sokn Camping.

Byggeperioder
Snekring og annen byggeaktivitet er kun tillatt på hverdager mellom 09.00 – 19.00. I skoleferie-perioden i juni, juli og august (21 juni til 18 august i 2017) er det ikke tillatt med snekring og/eller annen byggeaktivitet på parsellene. Når bygging har blitt startet skal prosjektet gjennomføres så raskt som mulig.

Estetikk
Leietaker har et ansvar om å holde alt byggverk i tre vedlike. Slitte, falleferdige byggverk er ikke tillatt og leietaker vil få pålegg om å utbedre, eller å rive.

Byggesøknad
Før arbeid startes skal det sendnes inn en byggesøknad. Denne sendes til post@sokncamping.no og må inneholde følgende:

• Beskrivelse av byggverk.
• Målsatte tegninger som viser fasade og snitt
• Oversiktskart som viser hvor på parsellen det skal bygges.

Vi kan på forhånd varsle om at det vil vist nulltoleranse for tiltak som startes eller settes opp uten nødvendig søknad og tillatelse, samt tiltak som bryter med noen av reglene som er spesifisert i denne veilederen.

Blir ikke reglementet følgt må byggverket rives og i grove tilfeller kan det resultere i oppsigelse av leiekontrakt.