Reglement for Sokn Camping

Bruk av vogn
Campingvogn tillates kun brukt i rekreasjonsøyemed som fritidsbolig og ikke som fast bolig. Det er krav om en folkeregistrert adresse i Norge som er din primære bopel. Maks antall overnattingsdøgn per år i campingvognen er 200

Parkering
Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede felles parkeringsplasser, eller på oppstillingsplass på egen tomt.

Ro og orden
Det skal være ro på campingplassen etter kl. 23.00. Mellom kl 23:00 og 07:00 er det heller ikke tillatt å kjøre til/fra vognplassen. Gjentatte brudd på denne regelen kan medføre oppsigelse av leiekontrakten.

Hundehold
Det er båndtvang på hele campingplassen og ellers på Sokn og naboøyene året rundt. Hundeavfall SKAL plukkes opp og kastes i avfallscontainer.

Vognplassen
Skal holdes pen og ryddig. Vogn og eventuelle byggverk på plassen skal holdes vedlike. Området rundt vognen og terrasse skal holdes rent og fritt for diverse bygningsrester og annet rusk og rask. Plen på parsell må klippes og holdes i stand. Plenklipping er ikke tillatt etter kl. 19.00 eller på søndager. Det er ikke tillatt med tv/parabol-antenner eller lignende som overstiger høyde på vogn.

Avstandskrav
Det skal være en 4 meter sone mellom alle parseller. Denne sonen skal fungere som en brannsone. Dette gjelder både ovenfor, ved siden og nedenfor parsellen. I denne brannsonen er det tillatt å ha terrasse, men ingen deler av terrassen må overstige 50 cm høyde. Dersom det er høydeforskjell mellom parseller tas det utgangspunkt i bakkenivå på nabotomt når dette måles. Sonen som hver enkelt må forholde seg til er den røde sonen (brannsonen) i illustrasjonen nedenfor. Det skal være 2 meter til nabotomt målt fra siden og 4 meter til nabotomt på nedsiden. Branntekniske avstandskrav er gjeldene for alle faste installasjoner med høyde som overstiger 50 cm. Dette gjelder også campingvogn og fortelt.

Vognsalg
Skal vognen selges, og fremdeles stå på Sokn Camping MÅ vi underrettes før vognen legges ut for salg. Det foreligger en salgsavgift på 7 % dersom plassen skal følge med vognen. Blir ikke salgsavgiften innbetalt regnes vognen som solgt uten plass, og må fjernes. Dersom vogn eller byggverk på tomt bryter avstandsreglene må dette først utbedres før vognkan selges med plass.

Snekkerarbeid
Snekring og annen byggeaktivitet er kun tillatt på hverdager mellom 09.00 – 19.00. I skoleferie-perioden i juni, juli og august er det ikke tillatt med snekring og/eller annen byggeaktivitet på parsellene. 

Isocamp / modulært fortelt
Oppsett av Isocamp er tillatt men som alt annet byggverk er det krav om å sende inn en søknad. Maksimal størrelse på Isocamp er 25 m² – Det er kun tillatt med én Isocamp pr. vogn. Branntekniske avstandskrav er gjeldene for Isocamp. Det betyr at det skal være minst 4 meter mellom Isocamp og nærmeste byggverk på nabotomt (som har en høyde på over 0,5 meter).

Hagestue / «levegg med tak»
Definisjonen på hagestue / «levegg med tak» er et selvstendig byggverk med tak, og med minimum én side som er åpen. Den kan bestå av maksimalt to vegger og mønehøyde må ikke overskride høyde på vogn eller isocamp. Der det passer kan den plasseres slik at side på vogn eller isocamp utgjør en tredje vegg. De åpne sidene må være helt åpne og kan ikke bestå delvis med vegg på hver side. Maksimal og total størrelse (takflate) på hagestue / «levegg med tak» er 12 m² pr. parsell.

Tretelt
Definisjonen av et tretelt er en trekonstruksjon med 4 (eller 3, hvis tretelt er bygget inntil vogn) vegger som er konstruert for varig opphold. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å bygge tretelt. Dersom du har et eksisterende tretelt er det heller ikke tillatt å utvide dette eller utføre større forbedringer.

Avfallshåndtering
Containeren er kun for husholdnings-søppel, ikke store ting som stoler, bord, plenklipper, materialer osv. Ting som ikke får plass i en vanlig bærepose hører ikke hjemme i containeren. El-artikler kan leveres hos El-Kjeden rett ved Kiwi på Mosterøy.

Vann og avløp
Det er kun husvogntomter på felt 2 som har innlagt vann og avløp. All tilkobling til vann og avløp utover dette kan ikke godkjennes av oss.

Byggesøknad
Før arbeid startes skal det sendnes inn en byggesøknad. Denne sendes til post@sokncamping.no og må inneholde følgende:
• Beskrivelse av byggverk.
• Målsatte tegninger som viser fasade og snitt
• Oversiktskart som viser hvor på parsellen det skal bygges.

Brannsikkerhet
Alle vogner skal være utstyrt med brannslukningsapparat. (Pulverapparat, minimum 6kg) samt røykvarsler.

Handlekurv